Regulamin & FAQ

Najczęściej Zadawane Pytania

Q

A

Jak się zarejestrować?

W górnym menu kliknij przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ. W formularzu rejestracyjnym należy podać Nick, datę urodzenia, e-mail oraz hasło. Każdy użytkownik portalu Overpower obowiązkowo musi zaakecptować regulamin.Następnie kliknij przysick WEJDŹ DO GRY. W tym momencie automatycznie zostaje wysłany e-mail aktywacyjny, po jego zatwierdzeniu stajesz się pełnoprawnym członkiem społeczności Overpower!

Q

A

Co zrobić gdy zapomniałem hasła?

W górnym menu kliknij przycisk ZALOGUJ. Następnie kliknij link "Zapomniałeś hasła?". W kolejnym widoku wprowadź swój adres e-mail i kliknij WYŚLIJ. W tym momencie został wysłany e-mail do zresetowania konta. Po kliknięciu resetowania hasła w wiadomości e-mail zostaniesz przekierowany do widoku wprowadzenia nowego hasła. Po jego wprowadzeniu i zatwierdzeniu przyciskiem hasło zostaje zmienione na nowe.

Q

A

Jak mogę stworzyć własną drużynę?

W górnym menu kliknij przycisk z Twoim nickiem. Naciśnij przycisk PROFIL, który znajduje się w rozwiajnym menu. W bocznym panelu koło napisu "Twoja drużyna" klikniej przycisk "+". W wyskakującym oknie wybierz: "Stwórz drużynę", następnie wprowadź nazwę oraz miasto z którego drużyna pochodzi. To już! Masz własną drużynę! Teraz dodaj do niej członków.

Q

A

Jak dołączyć do drużyny?

Aby dodać się do drużyny należy w górnym menu kliknąć DRUŻYNY. Następnie wyszukaj lub wybierz interesującą Cię drużynę. Po wejściu w statystyki drużyny (po kliknięciu w logo/nazwę drużyny)kliknij DOŁĄCZ DO DRUŻYNY. Jako potwierdzenie otrzymasz e-mail. Teraz Twoja prośba oczekuje na akceptację Kapitana drużyny do której się rekrutujesz. O jego decyzji zostaniesz poinformowany mailowo.

Q

A

Nie mogę dołączyć / stworzyć własnej drużyny?

Najczęstszym problemem jest chęć bycia w dwóch drużynach jednocześnie. Jeżeli masz już swoją drużynę której jesteś kapitanem, a chcesz dołączyć do innej drużyny najpierw musisz usunąć własną drużynę. Jeżeli zaś jesteś członkiem jakiejś drużyny, a chcesz stworzyć wsłasną, najpierw musisz się wypisać z obecnej drużyny, a dopiero wtedy możesz stworzyć własną. Jeżeli powodem jest coś innego napisz do nas na kontakt@overpower.pl, a na pewno pomożemy!

Q

A

Dlaczego nie mogę być w dwóch drużynach na raz?

Powód jest bardzo prosty. W przypadku gdy Twoje obydwie drużyny przystąpiłyby do tego samego turnieju i spotkałyby się w meczu przeciwko sobie, to cieżko by było Ciebie rozdwoić.

Q

A

Jak dołączyć do turnieju?

Aby dołączyć do turnieju musisz kliknąć przycisk TURNIEJE w górnym menu. Następnie po wybraniu odpowiedniego dla siebie turnieju kliknij przycisk ZOBACZ. Jeżeli Ty lub Twoja drużyna spełniacie wszystkie kryteria dostania się do turnieju wystarczy kliknąć przycisk ZAPISZ SIĘ. Jeżeli jesteś Kapitanem ten przycisk automatycznie wpisze Twoją drużynę do Turnieju, jeżeli zaś jesteś członkiem drużyny przycisk ten wyślę informację do Twojego Kapitana.

Q

A

Jakie kryteria trzeba spełnić aby zapisać się do turnieju?

1. Musisz posiadać wypełnione niezbędne dane: e-mail, nick, imię i nazwisko, datę urodzenia.
2. Po zapisaniu do turnieju musisz przejść weryfikację, która każdorazowo będzie wyświetlana na stronie danego turnieju.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz lub zadzwoń, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204) Overpower Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej overpower.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

1.4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

2. Definicje

2.1. Overpower – Overpower Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w VII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, pod numerem KRS 0000695727, o numerze NIP 5833264754, której kapitał zakładowy wynosi 5000 PLN i jest wpłacony w całości.

2.2. Serwis – strona internetowa będąca własnością Overpower, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów informacyjnych oraz Usług za pośrednictwem sieci internetowej pod adresem URL: www.overpower.pl.

2.3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia przez Overpower za pośrednictwem Serwisu usług drogą elektroniczną.

2.4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

2.5. Usługa - każda z usług świadczona w Serwisie przez Overpower drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Wymagania Techniczne

3.1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:

3.1.1. Przeglądarka: Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Firefox 1.5 (Windows), Safari 2.0, Firefox 1.5 (Mac); Firefox 2.0 (Linux),

3.1.2. Flash Player 8 lub wyższy,

3.1.3. Włączona obsługa cookies,

3.1.4. Włączona obsługa Javascript,

4. Zasady Świadczenia Usług

4.1. Overpower świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4.3. Zakazane jest wysyłanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych czy naruszających czyjąkolwiek godność, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

4.4. Overpower zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

4.5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Overpower ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

4.6. Overpower nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Overpower.

5. Warunki Zawierania i Rozwiązywania Umów o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

5.1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Overpower z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

5.2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu.

5.3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

5.4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

5.5. Overpower nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.

6. Polityka Prywatności

6.1. Overpower zapewnia Użytkownikowi dostęp do jak największej ilości informacji i Usług przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z niektórych Usług oferowanych w Serwisie Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Overpower zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

6.2. Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu jest Overpower.

6.3. Overpower zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika. Overpower będzie przetwarzał powierzone przez Użytkownika dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innym iobowiązującymi przepisami prawa. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych.

6.4. Overpower będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Przetwarzanie danych osobowych

7.1.Overpower Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika, podane przez niego w procesie rejestracji w celu korzystania przez Użytkownika z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.overpower.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług w oparciu o treść niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionej usługi.

7.2. W trakcie rejestracji w serwisie overpower.pl Użytkownik, może udzielić dodatkowo zgody na przetwarzanie jego danych w celach innych niż realizacja ww. usługi. Każdorazowo zgoda taka udzielana będzie w celu i zakresie opisanym w treści indywidualnego oświadczenia zaznaczanego przez Użytkownika. Podanie danych i udzielenie zgód w zakresie, o którym mowa jest dobrowolne..

7.3. Administratorem danych jest Overpower Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dywizji Wołyńskiej 18, 80-041 Gdańsk, NIP 5833264754, REGON 368329410, KRS 0000695727, e-mail: kontakt@overpower.pl; nr tel. +48 509 179 987.

7.4. 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej jest odpowiednio:

a. konieczność przetwarzania danych w celu wykonania umowy, o której mowa w ust. 1

b. udzielona zgoda – w przypadku udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2

7.5. Dane uzyskane na podstawie zgody przetwarzane będą w celu określonym w treści zgody; pozostałe dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy.

7.6. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom.

7.7. Dane uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

7.8. Dane przetwarzane w celu realizacji umowy - przez czas jej realizacji umowy i w okresie przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń organów podatkowych.

7.9. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie.

7.10. Użytkownik ma prawo żądania od administratora danych, dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Cookies

8.1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies co oznacza, że pliki te są przez Serwis zapisywane w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki Cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu.

8.2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików Cookies.

8.3. Przechowywane pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach.

9. Postępowanie Reklamacyjne

9.1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

9.2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Overpower wskazany w 2.1. lub drogą elektroniczną na email kontakt@overpower.pl.

9.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

9.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty wpływu. Overpower podejmie działania mające na celu wyjaśnienie sprawy lub usunięcie problemu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Overpower poinformuje Użytkownika pisemnie lub w formie elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

10. Postanowienia Końcowe

10.1. Overpower zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w dowolnym terminie.

10.2. Zmiany w Regulaminie będą udostępniane poprzez ich umieszczenie w Serwisie i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

10.3. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

10.4. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I.          DEFINICJE

 

Administrator Danych Osobowych – Zleceniobiorca (ADO) – Overpower Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dywizji Wołyńskiej 18, 80-041 Gdańsk, NIP 5833264754, REGON 368329410, KRS 0000695727, e-mail: kontakt@overpower.pl; nr tel. +48 509 179 987.

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.

Platforma – Serwis internetowy udostępniany przez Overpower Sp. z o.o. pod aktualnym adresem https://overpower.pl/

Użytkownik – Zleceniodawca – osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jego jednej lub kilku usług albo udostępnionych funkcjonalności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Profil – dostępne dla Użytkownika miejsce na platformie overpower.pl, gdzie Użytkownik po wprowadzeniu swoich danych, może korzystać z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.overpower.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Regulamin – regulamin Serwisu.

 

II.          ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

NAZWA: Overpower Sp. z o.o.

ADRES: ul. Dywizji Wołyńskiej 18

KOD POCZTOWY: 80-041

MIASTO: Gdańsk

NUMER NIP: 5833264754

NUMER REGON : 368329410

NUMER KRS: 0000695727

 

ZAKRES STOSOWANIA

Przetwarzanie danych osobowych klientów w związku z dostawą i realizacją usług na platformie https://overpower.pl – Serwis esportowy.


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


DANE KONTAKTOWE

 1. 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencje na adres e-mail: rodo@overpower.pl.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. 3. Dane osobowe w określonym w szczególnych przypadkach celu i zakresie mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej odrębnie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

        4.1.        korzystania przez użytkownika z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www. overpower.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.;

        4.2.        obsługa reklamacji;

        4.3.        dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami.


PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

 1. 5. W sytuacji, gdy zdecydujesz się na rejestrację na platformie, musisz podać dane niezbędne do utworzenia i obsługi Profilu użytkownika: nick, data urodzenia, adres e-mail.
 2. 6. W sytuacji, gdy będziesz chciał wziąć udział w turnieju, musisz podać dane niezbędne do jego przeprowadzenia: imię, nazwisko, e-mail, telefon.

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 7. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
 2. 8. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.
 3. 9. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 10. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności gospodarczej.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH, DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 11. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji przetwarzanej w systemach informatycznych.
 2. 12. Dane osobowe mogą być udostępniane klientowi, bądź osobie przez niego upoważnionej.
 3. 13. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom lub osobom współpracującym, którym zlecono realizację usług wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacja zamówień i celów określonych w pkt. 4 lub powierzono przetwarzanie danych osobowych.

        13.1.      Pracownikom i współpracownikom realizującym obowiązki związane z obsługą platformy;

        13.3.      Firmom windykacyjnym;

        13.4.      Kancelarii prawnej współpracującą z Administratorem;

        13.5.      Firmą informatycznym świadczącym obsługę zewnętrzną administratora;

        13.6.      Platformą płatniczym, z których Administrator korzysta na platformie.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. 15. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. 16. Ma Pan(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. 17. Ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 3. 18. Ma Pan(i) prawo do otrzymania dostarczonych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 4. 19. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub rozpoczęcia realizacji usługi. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z zawarciem umowy lub rozpoczęciem realizacji usługi.


III.          Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Overpower Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe, mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw firmy Overpower Sp. z o.o. , próby włamania lub innego działania na jej szkodę. Niektóre obszary serwisu overpower.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku. Opis wykorzystywania cookies znajduje się w Polityce Cookies zamieszczonej w serwisie.


IV.          Marketing bezpośredni

Użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail i/lub numer telefonu, firma Overpower Sp. z o.o., świadczy usługę marketingu bezpośredniego – przesyłania informacji o prowadzonych promocjach i nowych usługach wdrażanych w firmie. Podanie danych jest wymagane celem świadczenia takiej usługi, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego.


V.          Bezpieczeństwo danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  w określonych odstępach czasowych prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów, z nami współpracujących, daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe.


VI.          Zablokowanie konta i anonimizacja danych

Rozwiązanie umowy przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie pisemnie na adres pocztowy: Overpower Sp. z o.o. ul. Dywizji Wołyńskiej 18, 80-041 Gdańsk lub e-mail: rodo@overpower.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług skutkuje zablokowaniem Konta i anonimizacją danych.


VII.         Kontakt z nami

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz korzystania z platformy, prosimy kierować poprzez e-mail: rodo@overpower.pl,